ร้านมดอมูเล็ต

บทความ

คำแปล บทสวดมหาจักรพรรดิ์

18-07-2556 15:12:38น.

คำแปลบทสวดมหาจักรพรรดิ อ้างอิงจาก หนังสือกายสิทธิ์ หน้า 242-243

นะโมพุทธายะ  -  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ คือ

นะ  -  พระกกุสันธะ

โม  -  พระโกนาคม

พุธ  -  พระกัสสป

ธา  -  พระสมณโคดม

ยะ  -  พระศรีอริยเมตไตรย

พระพุทธไตรรัตนญาณ  -  พระพุทธเจ้าซึ่งมีพระญาณแก้วทั้งสาม อันหมายถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ

มณีนพรัตน์  -  มีสมบัติคือแก้ว 9 ประการ มีเพชร ทับทิม เป็นต้น ซึ่งหมายถึง พระนวโลกุตรธรรม

สีสะหัสสะ สุธรรมา  -  มีมือถึงพันมือ หมายถึงการที่พระพุทธองค์ทรงแจกแจงหลักธรรม คือพระไตรปิฎกถึง 84,000 พระธรรมขันธ์

พุทโธ  -  เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ธัมโม  -  ธรรมของพระพุทธเจ้า

สังโฆ  -  พระสาวกที่ปฏิบัติตาม

ยะธาพุทโมนะ  -  ขอพระพุทธเจ้าปางมหาจักรพรรดิ ซึ่งมีชัยชนะแก่พญาชมพูผู้มีฤทธิ์มาก พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ จงบังเกิดขึ้น ณ บัดนี้ด้วยเทอญ

พุทธะบูชา  -  ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า

ธรรมะบูชา  -  ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม

สังฆะบูชา  -  ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์

อัคคีทานัง วะรังคันธัง  -  ด้วยสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ธูป เทียน ไฟ หรือแสงสว่างและของหอมทั้งมวลมีดอกไม้และน้ำอบ เป็นต้น

สีวลี จะมหาเถรัง  -  ขอนมัสการพระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ

อะหังวันทามิ ทูระโต  -  ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทั่วไป มีสังเวชนีสถานเป็นต้น

อะหังวันทามิ ธาตุโย  -  ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล

อะหังวันทามิ สัพพะโส  -  ขอนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

พุทธะ ธรรมะ สังฆะ  -  ซึ่งเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ปูเชมิ  -  ด้วยเทอญ